i
不当艺术家还能咋滴!

  “化身的花,便是诗人的心你还怕么?”  

    少女答说,“你吩咐我在那里居住呢?在这个心里我看见带雪的山顶;水底的深渊,充满着怪异的生物;大野以及旋风和电雷;遏罗拉的黑暗的洞窟:所以我又怕呢。

    但是和善而且聪明的克利须那答道,——  

    “化身的花,你安心罢。倘若在伐尔密基的心里有孤独的雪,你便为春天温暖的呼吸,将使他们融化;在那里有水底的深渊,你便为这深渊里的珍珠;在那里是大野里的沙漠,你便去播种幸福的花;在那里是遏罗拉的黑暗的洞窟,你便为黑的目光。——”  

    这时候伐尔密基才回复了他说话的力,接下去说,——  

    “而且愿你有福了!”

                                              ——节选自显克维奇小说《愿你有福了》

评论
热度(1)